WORKS     
 
■ 器 ■ 2015 ■ woodfire
■ 器 ■ 2015 ■ woodfire
■ 器 ■ 2015 ■ woodfire
■ 器 ■ 2015 ■ woodfire
■ 器 ■ 2017 ■ woodfire
■ 器 ■ 2017 ■ woodfire
■ 器 ■ 2017 ■ woodfire
■ 香 ■ 2015 ■ OF
■ 香 ■ 2015 ■ OF
■ 香 ■ 2015 ■ OF
■ 香 ■ 2015 ■ OF
■ 皿 ■ 2016 ■ 蘇打 soda fire
■ 家 ■ 2015
■ 志野 ■ 2016 ■ RF
■ 器 ■ 2015 ■ 蘇打 soda fire
 
  
MAKURO.TW © 2003 - 2024 王偉宇 Wang Wei-Yu