WORKS     
 
■ 酒器  ■ 2016  ■ woodfire
■ 酒器  ■ 2016  ■ woodfire
■ 酒器  ■ 2016  ■ woodfire
■ shino  ■ 2016  ■ RF
■ 花器 ■ 2016 ■ OF
■ 花器 ■ 2016 ■ OF
■ 花器 ■ 2016 ■ OF
■ 花器 ■ 2016 ■ OF
■ 酒器  ■ 2016  ■ woodfire
■ 酒器  ■ 2016  ■ woodfire
■ 茶器  ■ 2017  ■ RAKU
■ 茶器  ■ 2017  ■ RAKU
■ 茶器  ■ 2017  ■ RAKU
■ 茶器  ■ 2016 ■ woodfire
■ 花器  ■ 2016 
 
  
MAKURO.TW © 2003 - 2024 王偉宇 Wang Wei-Yu